Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 15.03.2023

1 § YHDISTYS 

Yhdistyksen nimi on Hämeen Sheltit r.y. ja kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi halutessaan liittyä jäseneksi johonkin muuhun yhdistykseen. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti 

shetlanninlammaskoirien kasvattajien, niitä harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä. 

Päämääriään yhdistys toteuttaa 

-harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi 

-pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä Shetlanninlammaskoirat Shetland Sheepdogs ry:n julkaisun ja kotisivujen kautta sekä yhteisten tilaisuuksien avulla 

-antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä sekä kasvattamalla ja kouluttamalla (nuoria) rodun harrastajia 

-järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja 

-pitämällä yhteyttä Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry:hyn, Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn, kennelpiireihin sekä muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhdistys voi järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja jäsenilleen asianomaisten viranomaisten luvalla. 

3 § JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt. Edellytyksenä on myös, että jäsen on Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry:n jäsen. Jäsenet hyväksyy hallitus. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. 

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan. 

5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eräpäivään mennessä tai joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesta on tehtävä perusteltu selonteko Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry:lle. Jäsen erotetaan yhdistyksestä, mikäli hän on erotettu tai eronnut Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry:stä. 

6 § HALLITUS 

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt. 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 

8 § HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 §:ssä mainittua asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallituksen tehtävänä on mm. 

-johtaa yhdistyksen toimintaa 

-hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus 

-kutsua koolle vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat 

-hyväksyä uudet jäsenet sekä päättää jäsenten erottamisesta -järjestää näyttelyitä 

-informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuunloppuun mennessä. 

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. 

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai 

Shetlanninlammaskorat-Shetland Sheepdogs ry:n julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa yhdistyksen sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla. 

Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Etäosallistuminen on mahdollista, jos asiasta on erikseen kokouskutsussa mainittu. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. 

Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide. 

11 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 

2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3.Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 

4.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

5.Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 

6. Valitaan kaksi (2) ehdokasta rotujärjestön hallitukseen. 

7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä. 

8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimintakaudelle. 

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta. 

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4:lla annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä ilmoitus välittömästi Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle. 

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:lle. 

15 § MUUTA 

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.